Vereniging

De Vereniging

Lidmaatschap: 
Voor onze leden wordt één à tweemaal per maand een activiteit georganiseerd, bestaande uit een lunchbijeenkomst met externe sprekers, dan wel een bedrijfsbezoek, netwerk- of sociëteitsbijeenkomst. Uiteraard staan alle bijeenkomsten ook open voor uw partner.

Met enige regelmaat worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd met de CCG en de JCCG en de mogelijkheid geboden bepaalde bijeenkomsten van de verschillende clubs bij te wonen.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de sociale-, culturele en economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
– het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling 
– het samenwerken met de Commercieele Club, gevestigd te Groningen, de Jongeren Commercieele Club, gevestigd te Groningen en andere organisaties 
– op andere wijzen, welke het doel kunnen bevorderen.  
– het houden van vergaderingen, lezingen en excursies


De Geschiedenis

De geschiedenis van de Commercieele Club Groningen

In de tweede wereldoorlog organiseerde het maandblad ”Succes” uit ’s-Gravenhage een cursus ”Spreken in het openbaar” voor mensen uit de zakenwereld. Tijdens deze cursus werden excursies en bijeenkomsten georganiseerd. Na de oorlog hield deze club op te bestaan, maar een aantal Groningse ondernemers had de behoefte deze contacten voort te zetten en zo ontstond het idee in het Noorden een club op te richten. Met een aantal bevriende ondernemers is toen (met als voorbeeld de CC Den Haag – binnen Nederland de oudste in anciënniteit) de Commercieele Club Groningen (CCG) opgericht: officieel op 18 maart 1946.

Op het moment van de oprichting waren er 27 leden, waaruit een bestuur werd gekozen.

Jarenlang is de Club een mannenclub geweest. Logisch waarschijnlijk, want zoveel vrouwen waren toen niet actief in leidinggevende functies. In 1957 diende de eerste vrouw een verzoek in lid te mogen worden. Dit verzoek werd afgewezen. Jaren later, in 1976, (het jaar van de vrouw) werd besloten vrouwen toe te laten tot de CCG.

Toch werd pas in februari 1983 de eerste vrouw lid.

Sinds 1993 maken ook vrouwen deel uit van het bestuur.

Onder leiding van diverse enthousiaste voorzitters is de club in de loop van de jaren uitgegroeid tot één van de grootste commerciële clubs in ons land.

Veel bekende Nederlanders zoals diverse ministers, captains of industry, leidinggevenden uit het bankwezen waren gedurende de afgelopen jaren bij de club te gast en ontelbare excursies naar grote bedrijven en instellingen werden georganiseerd.

Onder auspiciën van de Commercieele Club Groningen is in 1988 de Jongeren Commercieele Club, de JCC opgericht. De JCC is een zelfstandige club met een eigen activiteitenprogramma. Met bestuur en leden worden vriendschappelijke betrekkingen onderhouden.

Ook werd de Commercieele Club Groningen Seniorenconvent in het leven geroepen, bedoeld voor de leden die uit het arbeidsproces traden door pensionering, VUT etc.

Het Seniorenconvent is per 14 januari 2009 zelfstandig geworden onder de naam Commercieele Club Groningen Senioren.

IMG_6877.JPG
Bestuur: staand van re naar li , Marije de Jeeger (secr.), IJcke Schaepman (ass. secr.) Jitty Jaarsma (lid en AC), zittend re naar li. Jan Benninga (Penningm.) en Jan Wallinga (voorz.)

Statuten van De Commercieele Club Groningen- Seniorenconvent:


Heden, twaalf mei tweeduizend vijftien, verscheen voor mij,

Mr. Anko Nicolaas Harms, notaris met plaats van vestiging Groningen:

de heer Willem STROETINGA, wonende te 9321 LB Peize, Geelsterlaan 13, geboren te Peize op negenentwintig december negentienhonderd zesenveertig, houder van rijbewijs, nummer 4431793803, uitgegeven te Noordenveld op éénentwintig februari tweeduizend elf, die verklaarde te handelen in zijn hoedanigheid van –op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 5 van de statuten van na te melden vereniging- te dezer zake zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurder van de statutair te Groningen (feitelijk adres: 9751 BW Haren, Jachtlaan 62) gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Commercieele Club Groningen Seniorenconvent, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel sedert vijftien januari tweeduizend negen onder nummer 01143352 en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend;

deze vereniging hierna te noemen “de vereniging”.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde

VOORAF:

–    bij akte op veertien januari tweeduizend negen verleden voor mr. J. Kuipers, destijds notaris te Groningen, is de vereniging opgericht, in welke akte de statuten van de vereniging zijn vastgelegd;

–    de statuten van de vereniging zijn sindsdien niet gewijzigd;

–    op zesentwintig maart tweeduizend vijftien in vergadering bijeen, heeft de algemene vergadering van de vereniging rechtsgeldig besloten tot het wijzigen van de statuten van de vereniging, van welk besluit blijkt uit de terzake die vergadering opgestelde notulen, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht;

–    op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 3 van de statuten van de vereniging, dient de te statutair te Groningen gevestigde vereniging “De Commercieele Club Groningen” voorafgaand aan het nemen van het besluit tot het wijzigen van de artikelen 1, 3, 4 en 18 lid 3 van de statuten van de vereniging daartoe schriftelijk goedkeuring te verlenen. Laatstgemelde vereniging heeft bedoelde goedkeuring op verleend, waarvan blijkt uit een geprinte e-mail de dato negentien maart tweeduizend vijftien, welke print aan deze akte zal worden gehecht.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde voormeld besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging bij de onderhavige akte ten uitvoer te brengen, waartoe hij verklaarde dat de vereniging voortaan wordt geregeerd door de navolgende


STATUTEN

NAAM/DUUR.


Artikel 1.

De vereniging draagt de naam:

COMMERCIEELE CLUB GRONINGEN SENIOREN,

bij afkorting genaamd: CCGS.

Zij is opgericht op veertien januari tweeduizend negen en aangegaan voor onbepaalde tijd.


ZETEL.

Artikel 2.

Zij heeft haar zetel te Groningen.


DOEL.

Artikel 3.

 1. De vereniging heeft ten doel:

het bevorderen van de sociale-, culturele- en economische ontwikkelingen in Noord-Nederland.

 1. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
 2. het houden van vergaderingen, lezingen en excursies;
 3. het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling;
 4. het samenwerken met De Commercieele Club, gevestigd te Groningen, de Jongeren Commercieele Club, gevestigd te Groningen en andere organisaties;
 5. op andere wijzen, welke het doel kunnen bevorderen.


LEDEN.

Artikel 4.

 1. Onverminderd het bepaalde in lid 2, kunnen leden van de vereniging zijn zij die de vijf en vijftig jarige leeftijd hebben bereikt, hun dagelijkse bedrijfsmatige bezigheden hebben neergelegd en bij voorkeur lid (geweest) zijn van De Commercieele Club Groningen, gevestigd te Groningen.

Leden van de vereniging kunnen ook zijn personen uit andere sectoren bij huishoudelijk reglement voor te stellen.

 1. Voorts kunnen leden van de vereniging zijn, zij die naar het oordeel van het bestuur een belangrijke bijdrage aan het bereiken van het doel van de vereniging kunnen leveren.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 3. De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en bijzondere leden.
 4. Gewone leden zijn zij bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 5. Ereleden en leden van verdienste zijn leden van de vereniging die zich in het belang van de vereniging of in het belang van het door de vereniging beoogde doel bijzonder hebben onderscheiden en als zodanig op voordracht van het bestuur en/of van vijftig gewone leden zijn benoemd door de algemene vergadering.

Bijzondere leden zijn zij die geen lid van de vereniging zijn, doch die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het belang van de vereniging, dan wel met wie een band voor de vereniging nodig, nuttig of wenselijk is en die als zodanig zijn benoemd door het bestuur met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is.

Instemming van het voorgedragen bijzondere lid is een vereiste.

Bijzondere leden zijn geen leden van de vereniging doch zijn gerechtigd  bijeenkomsten van de vereniging die niet het karakter van een algemene vergadering hebben bij te wonen.

 1. Uitsluitend ereleden, leden van verdienste en gewone leden hebben in de algemene vergadering stemrecht.


LIDMAATSCHAP/TOELATING.

Artikel 5.

 1. Degene, die gewoon lid wenst te worden dient op voordracht van het bestuur of tenminste twee leden bij het secretariaat van de vereniging aangemeld te worden, onder opgaaf van naam, voornaam, adres, geboortedatum en aard zijner voormalige beroepsmatige werkzaamheden.
 2. Het bestuur dient in een redelijke termijn na de ontvangst van de aanmelding schriftelijk het kandidaat-lid mee te delen of bij al dan niet als lid is aangenomen.

Een afwijzing geschiedt onder opgave van redenen.

 1. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.


EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door de dood van het lid;
 3. door opzegging van het lid;
 4. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 5. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke, wijze benadeelt.
 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 10. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 11. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.

Hij Wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.


JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

Artikel 7.

 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. Personen kunnen zich bij het bestuur aanmelden als donateur tegen een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse bijdrage.


BESTUUR.

Artikel 8.

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat leden van het bestuur van buiten de vereniging worden benoemd, met dien verstande dat de meerderheid van de bestuursleden lid is van de vereniging.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt, ter beoordeling door het bestuur, al dan niet uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Eén voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 2. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 3. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK AFTREDEN – SCHORSING.

Artikel 9.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorts. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Zittingsduur en aantal malen van herbenoeming van bestuursleden worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 4. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 5. door te bedanken.


BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 10.

 1. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.


BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 11.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt voorzien in de vervulling van de ontstane vacature(s).
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bewaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 2. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;
 3. a.   het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
 4. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 5. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 6. het aangaan van dadingen;
 7. het optreden in rechte,, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 8. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordïgd:
 2. hetzij door het bestuur;
 3. hetzij door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur;


JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 12.

 1. Het Verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na af loop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid en legt voorts de balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting daarop ter goedkeuring aan de vergadering over. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken, als bedoeld in de eerste zin van het vorige lid en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.

 1. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 2. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren.


ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 13.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 3. het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting daarop, als bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 4. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 5. voorziening in eventuele vacatures;
 6. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 7. décharge van het bestuur, onderscheidenlijk haar leden.
 8. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 9. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan, indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.


TOEGANG EN STEMRECHT.

Artikel 14.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle begunstigers.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

 1. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 3. Een stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.

Een lid kan aldus naast zijn eigen stem ten hoogste twee stemmen bij schriftelijke volmacht uitbrengen.

Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd, doch de identiteit van de volmachtgever moet voldoende kunnen wordt vastgesteld.


VOORZITTERSCHAP – NOTULEN.

Artikel 15.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.


BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 16.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

 1. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 2. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.


BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 17.

 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.

Indien het lid daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, kan de oproep ook langs elektronische weg geschieden aan het door dat lid aan de vereniging opgegeven elektronisch adres (emailadres). Hetzelfde geldt voor de bij de oproep te verzenden elektronische bijlagen.

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.


STATUTENWIJZIGING.

Artikel 18.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

 1. Een besluit tot wijziging van de artikelen 1, 3 en 4, alsmede van dit artikellid behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de te Groningen gevestigde vereniging: De Commercieele Club Groningen.
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


ONTBINDING.

Artikel 19.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. He batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 20.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

WAARVAN AKTE is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris bekend, zijn identiteit is vastgesteld aan de hand van het hiervoor vermelde document. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, om negen uur en tweeënveertig minuten.

Huishoudelijk Reglement van de Commercieele Club Groningen Senioren (CCGS).

Op dit Huishoudelijk Reglement zijn de Statuten van het “Commercieele Club Groningen Senioren” (CCGS ) van toepassing. Een exemplaar van deze Statuten is aan dit Huishoudelijk Reglement gehecht. Waar dit Huishoudelijk Reglement op enig punt in strijd zou zijn met de Statuten, prevaleren de Statuten. Naast het Huishoudelijk Reglement kan het bestuur een aantal procedures vastleggen in zogenaamde ‘Protocollen’.

STATUTEN ARTIKEL 4, lid 1 LEDEN                                                                                                                                                                                          

 1. Leden
 2. Leden: Leden zijn, als beschreven in de Statuten.
 3. Partners van leden: Onder partners wordt verstaan zij die in de regel samen met een lid de bijeenkomsten bezoeken. Dat kunnen zijn echtgenoten dan wel andere personen die een min of meer bestendige relatie onderhouden met het lid. Partners hebben te allen tijde het recht het lid te vergezellen bij bijeenkomsten en overige activiteiten van de GCCS. Partners hebben niet de status van een lid. Partners hebben het recht na overlijden van het lid het lidmaatschap over te nemen en zijn daarbij aan de verplichtingen van een lid gebonden. Voor opzegging gelden dezelfde regels als voor een lid.
 4. Voorwaarden toelating als lid:

Om als lid toegelaten te worden dienen kandidaat-leden een goede reputatie te genieten, en woonachtig te zijn in, of een binding te hebben met de noordelijke regio. Zij dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 1. Eigenaar of statutair directeur zijn of zijn geweest van een onderneming van relevante omvang en niveau;
  Op directieniveau van een in de noordelijke regio gevestigde van een onderneming werkzaam zijn of zijn geweest
  c. Zelfstandig een vrij beroep hebben uitgeoefend;
  d. Bestuurder bij overheidsdienst(en) en/of onderwijsinstelling(en) zijn  of zijn geweest.
  e. Personen zijn, die naar het oordeel van het bestuur een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de vereniging.
 2. Kandidaat lid voldoet aan de voorwaarden.

In het geval dat het bestuur oordeelt dat de aangemelde voldoet aan alle eisen welke de vereniging aan het lidmaatschap stelt stuurt de secretaris daarop een uitnodiging aan het kandidaat-lid tot het bijwonen van een bijeenkomst om nader kennis te maken met de club en haar leden.

 1. Aanvragen lidmaatschap:

Indien het kandidaat-lid na het bijwonen van een bijeenkomst definitief besluit lid te willen worden van de vereniging dienen de volgende (administratieve) regels in acht te worden genomen:
a. Het kandidaat-lid dient een volledig ingevuld, ondertekend en van een goedgelijkende pasfoto van het kandidaat-lid voorzien aanmeldingsformulier aan de secretaris ter beschikking te stellen.
b. Hierna stuurt de secretaris van de vereniging een welkomstbrief aan het kandidaat lid waarin wordt vermeld dat zij/hij officieel vanaf dat moment als lid wordt beschouwd. In de welkomstbrief verwijst de secretaris naar verplichtingen voortvloeiend uit de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
c. Hierna is de kandidaat lid van de vereniging en heeft alle rechten en verplichtingen die de vereniging aan een lid stelt.

 1. Overige bepalingen omtrent het lidmaatschap:
 2. Ieder lid is verplicht ervoor te zorgen dat zijn juiste adresgegevens bij de vereniging, in casu de secretaris, bekend zijn. b. De leden zijn te allen tijde gerechtigd hun partner mee te nemen naar de clubbijeenkomsten van CCGS, tenzij het bestuur in bijzondere gevallen redenen heeft hiervan af te wijken.
  De leden en hun eventuele partners betalen geheel of gedeeltelijk de kosten van de betreffende bijeenkomst, zulks naar het oordeel van de activiteitencommissie.
  d. Leden dienen zich tijdig, dat wil zeggen voor een op de uitnodiging vastgestelde datum voor deelneming aan een bijeenkomst aan te melden. Afmelding is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de betreffende bijeenkomst, tenzij anders vermeld in de aankondiging. Bij gebreke van tijdige afmelding is het bestuur gerechtigd het betrokken lid een factuur voor de deelnemingskosten te zenden.  Eventuele kosten verbonden aan het bijwonen van de bijeenkomst worden op de uitnodiging vermeld.
  e. Leden, die zich niet hebben aangemeld voor deelname, doch wel verschijnen, kunnen door het bestuur van deelname worden uitgesloten als deelname op praktische bezwaren stuit.
  f. De vereniging aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid jegens haar leden.

STATUTEN ARTIKEL 4 LID 1.  OUD CCG LEDEN.
Zij dienen te voldoen aan de eis van het volledig invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier dat vergezeld dient te gaan van een goedgelijkende pasfoto van het kandidaat-lid en eventuele partner als die de bijeenkomsten wenst te bezoeken.
Indien het lidmaatschap van de CCG langer dan een jaar geleden is opgezegd, treedt de normale

STATUTEN ARTIKEL 5, LID 2, LIDMAATSCHAP/TOELATING.

Reden tot afwijzing: Een verzoek om toegelaten te worden kan door het bestuur worden afgewezen,
indien: toelatingsprocedure, als hieronder beschreven, in werking.

Het kandidaat-lid niet voldoet aan de eisen voor toelating;

 Gegronde vrees bestaat dat het kandidaat-lid de goede naam van de vereniging zal schaden.

 Indien het kandidaats-lid zich niet in de afwijzing van het bestuur kan vinden, dan zal een arbitragecommissie, bestaande uit maximaal 3 leden van de CCGS en niet zijnde bestuursleden, de afwijzing van het bestuur opnieuw beoordelen. De uitspraak van de arbitragecommissie is bindend.

 1. Naar het oordeel van het bestuur de vereniging een optimale grootte heeft bereikt en uitbreiding van het ledenbestand in die fase niet gewenst is. Indien hiervan sprake is, dan zal het bestuur het betreffende kandidaat-lid op een wachtlijst plaatsten en deze persoon zal door het bestuur worden uitgenodigd lid te worden op het moment dat naar het oordeel van het bestuur deze situatie niet langer geldt.

STATUTEN ARTIKEL 6. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP/TOELATING.

Het lidmaatschap eindigt door overlijden van een lid:
a. Bij overlijden van het lid gaat het lidmaatschap, als dit door de partner wordt gewenst, zonder dat daarvoor een aanvraag hoeft te worden ingediend, automatisch over op de partner van het overleden lid, in de vorm van een partner-lidmaatschap.
b. De secretaris wijzigt in dat geval de tenaamstelling en de gewijzigde status in het ledenbestand. Voor zover op deze overgang naar een partnerlidmaatschap geen prijs wordt gesteld kan het lidmaatschap per direct schriftelijk worden opgezegd.

STATUTEN ARTIKEL 7. JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

CONTRIBUTIE.

De door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde contributie voor het komende jaar wordt in de eerste maand van het verenigingsjaar in één keer in rekening gebracht. Degenen, die in de loop van het verenigingsjaar als lid worden toegelaten, zijn voor dat jaar naar rato contributie verschuldigd. De contributienota dient in beide gevallen binnen één maand te worden voldaan.

STATUTEN ARTIKEL 8. DONATEURS.

 1. Oud-leden kunnen donateur worden als ze verhuizen naar een ander landsdeel.
  Een donateur is niet woonachtig in de 3 noordelijke provincies. De contributie bedraagt jaarlijks € 100,=.
 2. Daarvoor kunnen 2 bijeenkomsten van de CCGS worden bezocht en kunnen donateurs deelnemen aan het Nieuwjaarsdiner. De bijdrage voor de bij te wonen bijeenkomst is gelijk aan de bijdrage van een lid.

STATUTEN ARTIKEL 9. BESTUUR.

 1. Bestuursleden worden, zoals in de statuten vermeld, benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
  Het bestuur maakt een rooster van aftreden en laat deze door de Algemene Leden Vergadering vaststellen.  In dit rooster van aftreden  kunnen voorzitter, secretaris en penningmeester bij voorkeur niet in het zelfde jaar aftreden.
  c.     De zittingsduur van een bestuurslid is maximaal 2x 4 jaar.
  d.     In voorkomende gevallen kan een bestuurslid dispensatie worden verleend  en kan het bestuurslid nog 2 jaar aanblijven.
  e.   Treedt een bestuurslid tussentijds af, dan zal de opvolger in het rooster van aftreden in zijn plaats     komen. Met dien verstande dat deze opvolger wordt gekozen voor de volle termijn.
  f.   Het maximaal aantal bestuursleden bedraagt 7 leden en het minimale 5 leden.
  g.    Bij bestuursbesluiten waar de stemmen staken, heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

ALGEMENE ZAKEN.

 1. PRIVACY:
  Alle gegevens van en over leden binnende vereniging dienen uitsluitend voor gebruik binnen de vereniging.
  b. Leden en partners gaan de verplichting aan zich te onthouden van het geven van informatie omtrent leden, ledenbestand, activiteiten en publicaties aan derden.
  c. Leden en partners stemmen in met opname van hun adresgegevens en afbeelding op de website van de CCGS. Deze informatie is alleen beschikbaar voor leden

2, REGELINGEN BIJ BIJZONDERE GEBEURTENISSEN DE LEDEN BETREFFENDE.

Overlijden van een lid:

 1. Indien de vereniging (officieel) door de familie in kennis wordt gesteld van het overlijden van een lid wordt
   onmiddellijk actie ondernomen. Voor zover niet gericht aan de secretaris, wordt dit bericht onmiddellijk naar
      de secretaris of diens plaatsvervanger doorgeleid
  b. De secretaris of diens plaatsvervanger informeert alle bestuursleden.
  c. Vervolgens stelt de secretaris alle leden van de vereniging in kennis van het overlijden. Dit na overleg met de nabestaanden.
  d. Bestuursleden spreken onderling af wie van hen de meest aangewezene is om begrafenis of crematie namens
     CCGS bij te wonen en deze maakt zich ook als zodanig bekend bij de condoleance en in het register.
  e. Overige bestuursleden kunnen desgewenst op persoonlijke titel de plechtigheid bijwonen.
  f.  Een bloemstuk wordt bezorgd namens de CCGS.
 2. Overlijden van een bestuurslid.
  Indien de vereniging (officieel) door of namens de familie in kennis wordt gesteld van het overlijden van een bestuurslid of zijn/haar partner wordt onmiddellijk actie ondernomen. Voor zover niet gericht aan de secretaris, wordt dit bericht onmiddellijk naar de secretaris of diens plaatsvervanger doorgeleid.
  b. De secretaris of diens plaatsvervanger licht onmiddellijk alle bestuursleden in.
  c. Vervolgens stelt de secretaris alle leden van de vereniging op de hoogte van het overlijden. Dit na    overleg met de nabestaanden.
  d. De voorzitter neemt vervolgens contact op met de nabestaanden, zo mogelijk in de vorm van een condoleancebezoek, waarbij specifieke wensen worden gepeild, zoals bijvoorbeeld een toespraak, als daar aanleiding voor of behoefte aan is.
  e. Bestuursleden wonen namens het bestuur de plechtigheid bij.
  f. Bij bestuursleden wordt namens de CCGS een bloemstuk bezorgd en een overlijdensbericht geplaatst in een regionaal dagblad, indien dit door de familie op prijs wordt gesteld.
  g. De voorzitter of een plaatsvervangend bestuurslid bezoekt enige tijd na de begrafenis of crematie, na voorafgaand overleg, de achterblijvende partner zo die in leven is.
 3. Bij ziekte van een lid:
  Bij bepaalde gebeurtenissen zorgt het bestuurslid dat is belast met de sociale activiteiten voor een passende attentie. Dit naar het oordeel van het bestuur en in lijn met het ontstane gebruik en budget.
  b. Het betreffende bestuurslid informeert het bestuur hierover en geeft aan of, al dan niet, prijs wordt gesteld op informatie hieromtrent aan de leden.  Dit na overleg met de familie/naasten.Het bestuur kan voor een aantal van minder belang zijnde administratieve- en uitvoeringsregels nadere bepalingen vaststellen onder de naam ‘Protocollen’ Zij kunnen niet in strijd zijn met De Statuten of het Huishoudelijk Reglement. Zij dienen vooral de consistentie in de uitvoering van beleid of vormen een nadere invulling van het HHR. Zij kunnen niet worden afgedwongen en hebben in feite geen bestuurskracht. Deze protocollen behoeven niet de voorafgaande instemming van de leden. Het bestuur deelt de inhoud van het vastgestelde protocol mee tijdens de eerstvolgende activiteit van de vereniging of publiceert deze via de website zulks naar keuze van het bestuur.

4, NADERE OMSCHRIJVING TAKEN LEDEN VAN HET BESTUUR.

 1. Voorzitter
  De voorzitter treft de nodige maatregelen tot het houden van de Algemene Leden Vergaderingen.
  b. Hij is belast met de zorg voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene Leden Vergaderingen en van het bestuur, voor zover de uitvoering niet aan anderen is opgedragen.
  c. Hij is bevoegd in spoedeisende gevallen namens het bestuur te handelen onder verplichting daarvan zo spoedig mogelijk kennis te geven aan zijn medebestuursleden.
  d. Hij leidt de vergaderingen.
  e. Bij ontstentenis of op verlangen van de voorzitter treedt de vicevoorzitter als voorzitter op.
  f. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter wordt de voorzitter vervangen door het bestuurslid, hetwelk het langst zitting in het bestuur heeft of, indien meerdere bestuursleden reeds een gelijke zittingsperiode hebben vervuld, de oudste van hen.
 2. Secretaris
  De secretaris, tenzij deze taak door het bestuur aan een ander is opgedragen, zorgt voor een juiste verslaglegging van de besluiten van de Algemene Leden Vergadering, bestuursvergaderingen en bijeenkomsten in de vorm van notulen.
  b. In de eerstvolgende bestuursvergadering, na het gereedkomen van de notulen, worden deze besproken en zo nodig wijzigingen aangebracht.
  c. Hij is belast met de correspondentie en het convoceren van de vergaderingen, het oproepen voor de bijeenkomsten en de overige activiteiten. Hij kan een of meer van deze werkzaamheden delegeren aan een medebestuurs- of commissielid.
  d. Hij heeft de zorg voor het archief en houdt dit bij op een wijze die algemeen gebruikelijk wordt geacht.
  e. Hij stelt een jaarverslag ten behoeve van de Algemene Leden Vergadering op.
  f. Hij houdt een register bij van de leden op een wijze waaruit ondubbelzinnig aan het begin van en halverwege het verenigingsjaar blijkt wie er op dat tijdstip lid van de vereniging zijn. Hij levert deze gegevens aan bij de penningmeester ten behoeve van het factureren van de contributies aan de leden.
  g. Hij is voorts belast met alle administratieve werkzaamheden, welke hem door het bestuur of de Algemene Leden Vergadering wordt opgedragen.

3, Penningmeester.
a. De penningmeester is belast met de financiële administratie van de vereniging in haar volle omvang en op een wijze zoals die algemeen gebruikelijk is.
b. Hij houdt daartoe de boeken en bescheiden aan, welke door het bestuur en de Algemene Leden Vergadering nodig worden geoordeeld, zowel voor de invordering van contributies, hoofdelijke omslagen, andere inkomsten en betalingen.
c. Hij rapporteert 3-maandelijks in het bestuur over de financiële voortgang.
d. Hij stelt de jaarlijkse rekening en verantwoording op.
e. Hij maakt de jaarlijkse begroting in overleg met het bestuur op. Deze begroting wordt voorzien van het advies van het bestuur, ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering.  Indien in de loop van enig jaar een begrotingsoverschrijding van meer dan 20% (twintig procent) van het laatstelijk door de Algemene Leden Vergadering vastgestelde totaal der begrote uitgaven plaatsvindt, is het bestuur verplicht de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering daarvan op de hoogte te stellen.
f. Hij draagt er zorg voor dat jaarlijks een inventarisatie van de bezittingen en schulden van de vereniging wordt opgemaakt.
g. Hij legt tenminste een maand voor de datum, waarop de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering als bedoeld in artikel 18, lid 1 van de statuten zal worden gehouden, de rekening en verantwoording met de daarbij behorende bewijsstukken en een toelichting daarop over het voorafgaande boekjaar aan het bestuur voor.
h. Hij draagt zorg voor de bijeenroeping van de benoemde kascommissie van twee, niet van het bestuur uitmakende, leden en draagt het resultaat van de bevindingen van de kascommissie over aan het bestuur voordat de Algemene Leden Vergadering wordt gehouden.
i. Hij zorgt ervoor dat het eigen vermogen van de CCGS  ca. € 20.000 bedraagt. Bij besluit van de ALV van maart 2015 is deze buffer ingesteld om mogelijke calamiteiten op te vangen.

4,  Vicevoorzitter

De vicevoorzitter treedt bij ontstentenis van de voorzitter op in diens plaats.

5,  Bestuurslid.

Een bestuurslid kan een andere bestuurder vervangen, met uitzondering van de voorzitter, op verzoek van het betreffende bestuurslid.

5,  COMMISSIES.

Het aantal commissies wordt bepaald door de Algemene ledenvergadering en kan onder meer bestaan uit de volgende permanente- of bijzondere commissies. Behoudens een overeengekomen andere datum treden nieuw gekozen commissieleden na benoeming eerst in functie bij de aanvang van het nieuwe verenigingsjaar. Behoudens anders overeengekomen blijven afgetreden commissieleden hun functie uitoefenen tot eerstvolgende einde van een verenigingsjaar. De vereniging kent commissies, te weten:
1. De activiteitencommissie.
2. De commissie Sociale Activiteit.
3. De kascommissie.
4. Bijzondere commissies (optioneel) 

 De activiteitencommissie:
De activiteitencommissie bestaat uit tenminste twee bestuursleden en doet alles wat wenselijk en/of nodig is tot realisatie van de taken zoals omschreven in de Statuten.
a. De leden worden benoemd binnen het bestuur.
b. De activiteitencommissie biedt jaarlijks (vooraf gaande aan het komend jaar) een plan van aanpak inzake activiteiten in het bestuur aan.
c. Het bestuur stelt de activiteiten voor een bepaald jaar vast.
d. De activiteitencommissie rapporteert 3-maandelijks binnen het bestuur over de voortgang, inhoudelijk en financieel.
e. Vergoedingen aan sprekers of (gast)bedrijven(instanties) bestaat uit een attentie.
f. De secretaris schrijft na afloop een bedankbrief naar het (gast)bedrijf (instantie) voor de gastvrijheid.
g. Sprekers en (gast) bedrijven (instanties ) worden uitgenodigd voor de haringparty van CCGS.
h. De activiteitencommissie doet verslag van haar activiteiten in de Algemene Leden Vergadering.          

De commissie Sociale Activiteiten
a.     Deze commissie schenkt aandacht aan leden bij blijde en droevige gebeurtenissen. Een lid van het bestuur van de CCGS  is voorzitter van de commissie.  De voorzitter kan, na overleg met het bestuur, medebestuursleden, leden of partners van leden vragen, ondersteuning te geven.
b.     De commissie brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar.
c.     Leden ontvangen een attentie bij hun verjaardag van 75 jaar en daarna bij elk daarop volgend lustrum.                                                                                                                                        d.     Leden die 25 jaar lid zijn van de CCGS alsmede leden die voorheen lid van de CCG waren en daardoor 40- of 50 jaar lid zijn , krijgen eveneens een attentie.

 De kascommissie (statuten artikel 12, lid 4):
a.     De leden van deze commissie worden, op voordracht van het bestuur, door de Algemene Leden   Vergadering benoemd voor een periode van maximaal vijf jaar.
b.     Per 3 jaar treedt één lid af en wordt een nieuw lid, niet zijnde een bestuurslid, benoemd door de Algemene Leden Vergadering.
c.     De Algemene Leden Vergadering benoemt een reserve-lid voor het geval dat een zittend lid zijn functie niet kan uitoefenen. Indien geen beroep op het reserve-lid wordt gedaan tijdens zijn reserve-lidmaatschap periode treedt hij automatisch als eerste toe tot de commissie en wordt er een nieuw reserve-lid benoemd.
d.     Het langstzittende lid doet in de Algemene Leden Vergadering verslag van de controle van de financiële administratie van de vereniging en overlegt de schriftelijke verklaring aan de penningmeester.


Bijzondere commissies:

 1. Het bestuur kan bijzondere commissies instellen.
  Ook de Algemene Leden Vergadering kan bijzondere commissies instellen.
 2. BENOEMING ERE-LEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE.
 3. De voorwaarden voor de benoeming van een erelid.
 4. Bestuurslid, langdurig als zodanig actief met bijzondere verdiensten.
 5. Lid met langdurige zeer bijzondere verdiensten, uitgevoerd over een langere periode.
 6. Lid van verdienste.
 7. Bestuurslid met bijzondere verdiensten
 8. Lid met langdurige bijzondere verdiensten
 9. Voorwaarden
 10. De tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
  De intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
  3. Het belang van de activiteiten voor de vereniging;
  4. De mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.
 11. Procedure.
 12. Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur en een voordracht dient door minimaal 5 leden van de vereniging te worden gedaan.
 13. De voordracht bevat een opsomming van relevante activiteiten die zo uitvoerig mogelijk zijn beschreven;
  Gelet op het ingediende verzoek beoordeelt het bestuur of de voorgestelde kandidaat aan de gestelde eisen voldoet; daarbij wordt nagegaan of ook anderszins geen bezwaren bestaan;
  2b. In het geval van instemming van het bestuur wordt dit als voorstel te doen aan de leden vastgelegd in de notulen van de betreffende bestuursvergadering;
  2c. Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt het bestuursvoorstel voorgelegd aan de leden. het voorstel wordt aangenomen als 2/3 van de aanwezige leden zich in het verzoek kunnen vinden.
  2d. Bij afwijzing van het voorstel door het bestuur wordt de  indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van redenen.
 14. COMMUNICATIE VIA DE WEBSITE VOOR ACTIVITEITEN.
 15. De communicatie zal digitaal gebeuren, evenals het reageren ten aanzien van de aanwezigheid op bijeenkomsten, uiteraard wordt aan de leden die niet beschikken over e-mail de communicatie gewaarborgd, d.m.v. een schriftelijke uitnodiging.
 16. Het jaarprogramma zal op de website worden geplaatst.
 17. SLOTBEPALING HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

In alle gevallen waarin de statuten, de wet en een eventueel huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Vastgesteld in de algemene Ledenvergadering op 22 oktober 2015.