Statuten van De Commercieele Club Groningen- Seniorenconvent:   Heden, twaalf mei tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, Mr. Anko Nicolaas Harms, notaris met plaats van vestiging Groningen: de heer Willem STROETINGA, wonende te 9321 LB Peize, Geelsterlaan 13, geboren te Peize op negenentwintig december negentienhonderd zesenveertig, houder van rijbewijs, nummer 4431793803, uitgegeven te Noordenveld op éénentwintig februari tweeduizend elf, die verklaarde te handelen in zijn hoedanigheid van –op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 5 van de statuten van na te melden vereniging- te dezer zake zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd bestuurder van de statutair te Groningen (feitelijk adres: 9751 BW Haren, Jachtlaan 62) gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheidCommercieele Club Groningen Seniorenconvent, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel sedert vijftien januari tweeduizend negen onder nummer 01143352 en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend; deze vereniging hierna te noemen “de vereniging”. De comparant, handelend als gemeld, verklaarde VOORAF: –    bij akte op veertien januari tweeduizend negen verleden voor mr. J. Kuipers, destijds notaris te Groningen, is de vereniging opgericht, in welke akte de statuten van de vereniging zijn vastgelegd; –    de statuten van de vereniging zijn sindsdien niet gewijzigd; –    op zesentwintig maart tweeduizend vijftien in vergadering bijeen, heeft de algemene vergadering van de vereniging rechtsgeldig besloten tot het wijzigen van de statuten van de vereniging, van welk besluit blijkt uit de terzake die vergadering opgestelde notulen, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht; –    op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 3 van de statuten van de vereniging, dient de te statutair te Groningen gevestigde vereniging “De Commercieele Club Groningen” voorafgaand aan het nemen van het besluit tot het wijzigen van de artikelen 1, 3, 4 en 18 lid 3 van de statuten van de vereniging daartoe schriftelijk goedkeuring te verlenen. Laatstgemelde vereniging heeft bedoelde goedkeuring op verleend, waarvan blijkt uit een geprinte e-mail de dato negentien maart tweeduizend vijftien, welke print aan deze akte zal worden gehecht. De comparant, handelend als gemeld, verklaarde voormeld besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging bij de onderhavige akte ten uitvoer te brengen, waartoe hij verklaarde dat de vereniging voortaan wordt geregeerd door de navolgende   STATUTEN NAAM/DUUR.   Artikel 1. De vereniging draagt de naam: COMMERCIEELE CLUB GRONINGEN SENIOREN, bij afkorting genaamd: CCGS. Zij is opgericht op veertien januari tweeduizend negen en aangegaan voor onbepaalde tijd.   ZETEL. Artikel 2. Zij heeft haar zetel te Groningen.   DOEL. Artikel 3.
 1. De vereniging heeft ten doel:
het bevorderen van de sociale-, culturele- en economische ontwikkelingen in Noord-Nederland.
 1. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
 2. het houden van vergaderingen, lezingen en excursies;
 3. het bevorderen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de leden onderling;
 4. het samenwerken met De Commercieele Club, gevestigd te Groningen, de Jongeren Commercieele Club, gevestigd te Groningen en andere organisaties;
 5. op andere wijzen, welke het doel kunnen bevorderen.
  LEDEN. Artikel 4.
 1. Onverminderd het bepaalde in lid 2, kunnen leden van de vereniging zijn zij die de vijf en vijftig jarige leeftijd hebben bereikt, hun dagelijkse bedrijfsmatige bezigheden hebben neergelegd en bij voorkeur lid (geweest) zijn van De Commercieele Club Groningen, gevestigd te Groningen.
Leden van de vereniging kunnen ook zijn personen uit andere sectoren bij huishoudelijk reglement voor te stellen.
 1. Voorts kunnen leden van de vereniging zijn, zij die naar het oordeel van het bestuur een belangrijke bijdrage aan het bereiken van het doel van de vereniging kunnen leveren.
 2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 3. De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en bijzondere leden.
 4. Gewone leden zijn zij bedoeld in lid 1 van dit artikel.
 5. Ereleden en leden van verdienste zijn leden van de vereniging die zich in het belang van de vereniging of in het belang van het door de vereniging beoogde doel bijzonder hebben onderscheiden en als zodanig op voordracht van het bestuur en/of van vijftig gewone leden zijn benoemd door de algemene vergadering.
Bijzondere leden zijn zij die geen lid van de vereniging zijn, doch die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het belang van de vereniging, dan wel met wie een band voor de vereniging nodig, nuttig of wenselijk is en die als zodanig zijn benoemd door het bestuur met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig is. Instemming van het voorgedragen bijzondere lid is een vereiste. Bijzondere leden zijn geen leden van de vereniging doch zijn gerechtigd  bijeenkomsten van de vereniging die niet het karakter van een algemene vergadering hebben bij te wonen.
 1. Uitsluitend ereleden, leden van verdienste en gewone leden hebben in de algemene vergadering stemrecht.
  LIDMAATSCHAP/TOELATING. Artikel 5.
 1. Degene, die gewoon lid wenst te worden dient op voordracht van het bestuur of tenminste twee leden bij het secretariaat van de vereniging aangemeld te worden, onder opgaaf van naam, voornaam, adres, geboortedatum en aard zijner voormalige beroepsmatige werkzaamheden.
 2. Het bestuur dient in een redelijke termijn na de ontvangst van de aanmelding schriftelijk het kandidaat-lid mee te delen of bij al dan niet als lid is aangenomen.
Een afwijzing geschiedt onder opgave van redenen.
 1. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
  EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. Artikel 6.
 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door de dood van het lid;
 3. door opzegging van het lid;
 4. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 5. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke, wijze benadeelt.
 6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 7. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 8. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
 9. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 10. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 11. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij Wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
  JAARLIJKSE BIJDRAGEN. Artikel 7.
 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. Personen kunnen zich bij het bestuur aanmelden als donateur tegen een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse bijdrage.
  BESTUUR. Artikel 8.
 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
 2. De algemene vergadering kan besluiten dat leden van het bestuur van buiten de vereniging worden benoemd, met dien verstande dat de meerderheid van de bestuursleden lid is van de vereniging.
 3. De benoeming van bestuursleden geschiedt, ter beoordeling door het bestuur, al dan niet uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Eén voordracht door tien of meer leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 1. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 2. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
 3. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
  EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK AFTREDEN – SCHORSING. Artikel 9.
 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorts. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Zittingsduur en aantal malen van herbenoeming van bestuursleden worden bij huishoudelijk reglement vastgesteld.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 4. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 5. door te bedanken.
  BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. Artikel 10.
 1. Voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene ledenvergadering in functie gekozen. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.
 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
  BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING. Artikel 11.
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt voorzien in de vervulling van de ontstane vacature(s).
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bewaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van de goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 1. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 2. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;
 3. a.   het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken;
 4. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 5. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 6. het aangaan van dadingen;
 7. het optreden in rechte,, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 8. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging vertegenwoordïgd:
 2. hetzij door het bestuur;
 3. hetzij door twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur;
  JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING. Artikel 12.
 1. Het Verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na af loop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid en legt voorts de balans en de staat van baten en lasten, met een toelichting daarop ter goedkeuring aan de vergadering over. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
 2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken, als bedoeld in de eerste zin van het vorige lid en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen.
 1. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 2. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren.
  ALGEMENE VERGADERING. Artikel 13.
 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 3. het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting daarop, als bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 4. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 5. voorziening in eventuele vacatures;
 6. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;
 7. décharge van het bestuur, onderscheidenlijk haar leden.
 8. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 9. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan, indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.   TOEGANG EN STEMRECHT. Artikel 14.
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle begunstigers.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 1. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 3. Een stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
Een lid kan aldus naast zijn eigen stem ten hoogste twee stemmen bij schriftelijke volmacht uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd, doch de identiteit van de volmachtgever moet voldoende kunnen wordt vastgesteld.   VOORZITTERSCHAP – NOTULEN. Artikel 15.
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.   BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING. Artikel 16.
 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
 2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 1. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 2. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
  BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. Artikel 17.
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.
Indien het lid daarvoor vooraf toestemming heeft verleend, kan de oproep ook langs elektronische weg geschieden aan het door dat lid aan de vereniging opgegeven elektronisch adres (emailadres). Hetzelfde geldt voor de bij de oproep te verzenden elektronische bijlagen. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.
  STATUTENWIJZIGING. Artikel 18.
 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 1. Een besluit tot wijziging van de artikelen 1, 3 en 4, alsmede van dit artikellid behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de te Groningen gevestigde vereniging: De Commercieele Club Groningen.
 2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
  ONTBINDING. Artikel 19.
 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. He batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
  HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Artikel 20.
 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
WAARVAN AKTE is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparant is mij, notaris bekend, zijn identiteit is vastgesteld aan de hand van het hiervoor vermelde document. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.     Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris, om negen uur en tweeënveertig minuten.


© Commercieele Club Groningen Senioren 2021