1: Onverminderd het bepaalde in lid 2, kunnen leden van de vereniging zijn zij die de vijf en vijftig jarige leeftijd hebben bereikt, hun dagelijkse bedrijfsmatige bezigheden hebben neergelegd en bij voorkeur lid (geweest) zijn van De Commercieele Club Groningen, gevestigd te Groningen. Leden van de vereniging kunnen ook zijn personen uit andere sectoren bij huishoudelijk reglement voor te stellen.

2: Voorts kunnen leden van de vereniging zijn, zij die naar het oordeel van het bestuur een belangrijke bijdrage aan het bereiken van het doel van de vereniging kunnen leveren.

3: Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

4: De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en bijzondere leden.

5: Gewone leden zijn zij bedoeld in lid 1 van dit artikel.

6: Ereleden en leden van verdienste zijn leden van de vereniging die zich in het belang van de vereniging of in het belang van het door de vereniging beoogde doel bijzonder hebben onderscheiden en als zodanig op voordracht van het bestuur en/of van vijftig gewone leden zijn benoemd door de algemene vergadering. Bijzondere leden zijn zij die geen lid van de vereniging zijn, doch die zich verdienstelijk hebben gemaakt in het belang van de vereniging, dan wel met wie een band voor de vereniging nodig, nuttig of wenselijk is en die als zodanig zijn benoemd door het bestuur met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal bestuursleden aanwezig.

Instemming van het voorgedragen bijzondere lid is een vereiste.

Bijzondere leden zijn geen leden van de vereniging doch zijn gerechtigd bijeenkomsten van de vereniging die niet het karakter van een algemene vergadering hebben bij te wonen.

7: Uitsluitend ereleden, leden van verdienste en gewone leden hebben in de algemene vergadering stemrecht.© Commercieele Club Groningen Senioren 2021