Li naar re voorste rij: Joukje Bosch-Eldering, IJcke Schaepman
Li naar re achterste rij: Jan Wallinga, Jan Kappenburg, Wim Klok. Jitty Jaarsma. Jan Benninga

    aftredend
Jan Wallinga Voorzitter 2024
Jan Bennninga Penningmeester 2022
Joukje Bosch-Eldering Secretaris 2021
IJcke Schaepman  plv.secretaris/sociale contacten 2024
Jan Kappenburg plv.voorzitter/activiteiten/ledenwerving 2021
Jitty Jaarsma-Holtrop activiteiten/ledenwerving 2022
Wim Klok activiteiten/ledenwerving 2023