Li naar re voorste rij: Joukje Bosch-Eldering, IJcke Schaepman
Li naar re achterste rij: Jan Wallinga, Jan Kappenburg, Wim Klok. Jitty Jaarsma. Jan Benninga